Multicentrum

ul. Limanowskiego 8

10-340 Olsztyn

Mapa dojazdu

telefon: 89 526 65 17

info@multicentrum.net

poniedziałek - piątek:
8:00 - 17:00

sobota:
nieczynne

Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej biblioteki Multicentrum.

Data publikacji strony internetowej: 2007-11-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-06-01.

Strona internetowa WWW jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status wynika z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

  • część opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada tekstu alternatywnego,
  • część załączonych plików skanów nie jest dostępnych w wersji cyfrowej,
  • brak poprawnej struktury nagłówkowej w niektórych artykułach i/lub niewłaściwa hierarchia elementów HTML
  • filmy nie mają napisów dla osób niesłyszących

Niektóre treści są wyłączone z konieczności zachowania dostępności, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-09.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 895353080, przez formularz kontaktowy na stronie biblioteki (https://mbp.olsztyn.pl/kontakt/) lub adres poczty elektronicznej (dostepnosc.cyfrowa@mbp.olsztyn.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Osobą kontaktową jest Krzysztof Kowalski.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje o aplikacjach mobilnych udostępnianych przez podmiot publiczny

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna

MultiCentrum usytuowane jest w ciągu lokali usługowo-handlowych przy ulicy Limanowskiego 8 w Olsztynie. Wejście do lokalu prowadzi bezpośrednio z ulicy, jednak trzeba pokonać próg który uniemożliwia wjazd do lokalu osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Biblioteka obsługuje zorganizowane grupy szkolne, przedszkolne i seniorów. W lokalu brak jest udogodnień dla rodziców z niemowlętami oraz osób starszych.